Bostadsrätt


När man köper en bostadsrätt så är det vanligt att man säger att man äger sitt boende. Det är inte riktigt sant. Om man köper en bostadsrätt så köper man en andel i en ekonomisk förening, en bostadsrättsförening. Genom att köpa en andel så har man rätt att nyttja en lägenhet mot att betala en månadsavgift till föreningen.

Bostadsrättsföreningen företräds av den styrelse som valts vid stämman. Styrelsen sköter den löpande förvaltningen samt agerar i enlighet med föreningens stadgar.

Om tvist uppstår gällande fel i bostadsrättslägenheten så gäller i stort sett samma regler som vid fel i fastighet, dock är inte köparens undersökningsplikt lika omfattande och det är köplagens regler som gäller.

Om det konstaterats föreligga fel kan köparen kräva säljaren att avhjälpa felet eller kräva prisavdrag på köpeskillingen. Är felet av väsentlig betydelse för köparen kan det även finns rätt att häva köpet.

Möjlighet att åberopa fel preskriberas två år efter köpet.

Kontakta Björfjäll Legal för mer information.