Vad är en fastighet?


Fastigheter beskrivs i 1 kap 1 § jordabalken såsom ”Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Om fastighetsbildning finns särskilda bestämmelser”.

På en fastighet kan finnas fastighetstillbehör, t ex ett hus och ledningar som placerats på fastigheten. På en fastighet kan även finnas lös egendom, dvs allt som inte är fast egendom. Det är viktigt att skilja på ur juridisk och skattemässigt hänseende.

Köp av fast egendom måste alltid ske skriftligt. En fastighet kan även ges bort genom gåva eller byta ägare genom ett byte.

Björfjäll Legal kan hjälpa er upprätta köpekontrakt, köpebrev och gåvobrev. I anslutning till detta används ibland även reverser/skuldebrev, det kan vi också hjälpa er med om så behövs. När köpehandling är undertecknad kan vi även hjälpa till med ändring av lagfaren ägare.

En bostadsrätt är inte fast egendom, det är således lös egendom. Läs mer om bostadsrätt och hur det fungerar under bostadsrätt.

Kontakta oss för mer information om fastighetsrätt se här.