Mönster/Design


Formgivning och design är områden som intresserar många och som även kommit att bli en mycket viktig möjlighet för företag att skilja sig från mängden och att skapa en stor konkurrensfördel. Eftersom att företag satsar mer och mer pengar på formgivning av sina produkter har ett fungerande skyddssystem blivit väldigt viktigt. Skyddet kan erhållas nationellt genom registrering till PRV enligt mönsterskyddslagen, eller inom EU genom registrering hos OHIM i Alicante. För skydd i andra delar av världen kan registrering göras hos WIPO i Genève. Skyddet inom EU eller i landet varar i femårsperioder, dock maximalt sammanlagt 25 år.

Mönsterrätten regleras i Mönsterskyddlag (1970:485)

Det som skyddas vid en registrering enligt mönsterskyddslagen är givetvis ett mönster. Ett mönster kan vara allting som rör varans utseende och utformning.  Ett mönster måste emellertid vara nytt och särpräglat.

Kravet på nyhet innebär att inget annat identiskt mönster får ha gjorts tillgängligt dagen före registrering. Detta innebär att ett annat mönster inte få ha offentliggjorts i samband med registrering eller på annat sätt. Ett mönster anses inte allmänt tillgängligt om inte fackkretsar inom EES i sin normala verksamhet fått kunskap om att ett liknande mönster skulle ha offentliggjorts eller visats på annat sätt.

Ett undantag till nyhetskravet är en frist på tolv månader då upphovsmannen har möjlighet att pröva mönstrets värde på marknaden innan det registreras. Denna bestämmelse anses vara viktig för mindre företag eftersom att registrering kan vara kostsam och på detta sätt uppnås ett skydd utan registrering. Således kan man vänta upp till tolv månader efter ett mönster är offentliggjort innan det registreras och ändock under denna period omfattas av ett s.k. oregistrerat skydd.

Kravet på särprägel är inte helt enkelt att skilja ifrån nyhetskravet, men kan kort sammanfattas med att ett mönsters helhetsintryck måste skilja sig markant från redan förekommande mönster ur den kunnige användarens öga. Denna kunnige användare är någon som har en viss praktiskt erfarenhet inom det berörda området. Här måste även beaktas det variationsutrymme som skapare har haft inom sitt område, det beror således på hur stor praktisk möjlighet som funnits för skaparen att avvika från redan existerande mönster.

Designen på ett mönster får inte omfatta detaljer i en produkt som finns till uteslutande för produktens tekniska funktion. Mönsterskydd är endast ett utseendeskydd och inte ett funktionsskydd. Patenträtten skyddar en produkts funktion, detta utesluter givetvis inte att en produkt är funktionellt designad.

För att få registreras får inte heller ett mönster innehålla officiella beteckningar, statsemblem, statsflaggor eller andra liknande beteckningar.

Ensamrätten till ett mönster tillkommer formgivaren eller möjligen någon annan som har övertagit dennes rätt. Ensamrätten till ett mönster kan överlåtas från rättighetsinnehavaren till annan genom licens. Ensamrätten för ett mönster innebär att ingen annan får utnyttja mönstret utan rättighetsinnehavarens samtycke.

Precis som för andra rättsområden inom immaterialrätten tillåts användning av ett skyddat mönster för privat bruk eller för undervisningssyften.