Upphovsrätt


Genom Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ges författare, konstnärer, kompositörer och alla andra skapare rätten att bestämma över användningen av deras verk. Upphovsrätt är inget man söker utan ett litterärt eller konstnärligt verk får skydd omedelbart efter skapandet, om det har uppnått verkshöjd. Begreppet innebär att verket ska visa upp en originalitet och individuell särprägel. Kravet på självständighet och originalitet innebär emellertid inte att verket måste uppfylla ett visst konstnärligt krav, utan även mindre vackra och ekonomiskt värdelösa verk skyddas. I kriteriet på självständighet och originalitet ingår däremot att det ska vara uteslutet att två personer oberoende av varandra skulle kunna åstadkomma likadana eller liknande verk.

När verkshöjdskravet är uppfyllt får upphovsmannen automatisk ensamrätt och skydd för sitt verk och upphovsrätten behöver således aldrig registreras eller uppfylla andra formkrav.

De rättigheter upphovsmannen får är ideella och ekonomiska. De ekonomiska rättigheterna ger upphovsmannen rätten att tillåta eller förbjuda kopiering eller annan exemplarframställning av verket och en ensamrätt att visa verket offentligt eller att sprida det till allmänheten. Dessa rättigheter kan alltid överlåtas helt eller delvis via olika typer av avtal. Det finns även en hel del situationer då en upphovsmans ekonomiska rättigheter kan inskränkas, såsom framställning av tillfälliga kopior eller exemplar för privat bruk eller undervisning.

De ideella rättigheterna kan däremot aldrig överlåtas på någon annan och måste alltid respekteras. Dessa rättigheter innebär att upphovsmannen alltid ska namnges i samband med visning av verket. Verket ska också respekteras och inte ändras på så sätt att det är kränkande eller att ändringarna kränker upphovsmannens konstnärliga anseende eller egenart. Här kan nämnas det rättsfall från Högsta domstolen där reklamavbrott i en Tv-kanal till två olika filmer ansågs ha kränkt upphovsmännens egenarter. Däremot anses parodier på verk inte utgöra en kränkning av upphovsmannen och något som denne bör tåla.

Upphovsrätten är grundlagsskyddad genom regeringsformen och består under hela upphovsmannens livstid och 70 år därefter.

De verk som kan skyddas av upphovsrätten kan vara av mycket olika karaktär och omfatta allt ifrån skönlitterära eller beskrivande framställningar i tal eller skrift, olika datorprogram, sceniska verk, filmer, foton, byggnadskonst, brukskonst eller helt andra typer av verk.

I upphovsrätten ingår även rätten att citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed.

För de verk som inte uppfyller verkshöjdskravet finns även ett begränsat skydd, de s.k. närstående rättigheter som kortfattat omfattar en rätt för en upphovsman att under en kortare tid förfoga över sina framträdande.