Varumärke


Varumärken är, och har alltid varit en mycket betydelsefull och högt värderad tillgång för företag som anses värd att skydda. Ett varumärke är ett kännetecken för en viss vara eller en viss tjänst och kan bestå av nästan vad som helst så länge det har särskiljningsförmåga och inte kan misstas för något annat varumärke.

Varumärket kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, ord, figurer, siffror eller formen på en viss vara, t ex har ett välkänt företag som säljer kaffe registrerat deras särskilda lila färg som varumärke och en annan känd glassförsäljare har även registrerat deras kännetecknande melodi.

Lagstiftning om varumärken återfinns i Varumärkeslag (1960:644).

Ett varumärke måste registreras för att få ett fullt skydd. Denna registrering kan ske antingen nationellt enligt den nya varumärkeslagen från 2011 eller inom EU genom reglerna om gemenskapsvarumärke. Om ett varumärke har särskiljningsförmåga kan det registreras hos PRV, registreringen gäller enbart i Sverige. För att skydda sitt varumärke i hela Europa måste registrering ske hos OHIM i Alicante. För skydd i andra delar av världen kan registrering göras hos WIPO i Genève.

I de fall då ett varumärke med särskiljningsförmåga använts under en längre tid och det uppfattas som ett kännetecken för en viss produkt eller tjänst kan det anses inarbetat och således uppnå samma skydd som de varumärken som registrerats. Detta skydd gäller emellertid endast i det område där det blivit inarbetat. Detta område kan vara hela landet, men också begränsat till en liten ort eller region. Att ha ett registrerat varumärke är givetvis betydligt enklare att bevisa vid en eventuell tvist och registrering är således att föredra framför inarbetning. Inarbetning är inte möjligt för gemenskapsvarumärken inom EU.

Ensamrätten till ett varumärke innebär att ingen annan får använda kännetecknet i sin näringsverksamhet för samma slags varor eller tjänster. Det måste således handla om en förväxlingsbar användning, denna gräns är emellertid mycket svår att dra. Om det avser likadana eller ytterst likartade varor eller tjänster så måste de kännetecken som används vara PÅTAGLIGT åtskiljbara. När varorna eller tjänsterna emellertid är tydligt åtskiljbara kan varumärkena vara betydligt mera likalydande.

För mycket väl ansedda varumärken med en mycket stark position på marknaden, kan varumärkesinnehavaren även hindra användning av varumärket för produkter av olika slag, om denna användning drar fördel av det skyddade märkets anseende.  Denna bestämmelse gäller endast ett fåtal Mycket starka varumärken.

Den som nyttjar annans registrerade varumärke utan tillstånd gör sig skyldig till varumärkesintrång och kan bli skyldig att upphöra med användningen och ersätta varumärkesinnehavaren för de skadar denne lidit.

Det är inte heller möjligt att registerara ett varumärke vars utformning framförallt är funktionellt betingad. Detta därför att ingen ska kunna få ensamrätt på en viss funktion.

Rätten till ett varumärke kan gälla en obegränsad tid, däremot måste registreringen förnyas och en ny avgift betalas vart tionde år. En rättighet kan däremot gå förlorad om inte innehavaren använder sitt varumärke under en längre period.