+46 (0) 706 – 88 30 60

Integritetspolicy, Björfjäll Legal AB                                                         Gäller fr o m 25 maj 2018

Innehåll

Introduktion

 1. Vem är Personuppgiftsansvarig
 2. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
 3. Från vilka källor samlar vi in uppgifter om dig som kund?
 4. Varför behandlar vi personuppgifter om dig?
 5. Vilka delar vi dina personuppgifter med?
 6. Var lagrar vi dina personuppgifter?
 7. Vilka rättigheter ar du som registrerad kund?
 8. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
 9. Tillämpning och ändring av integritetspolicyn.
 10. Kontaktuppgifter

Introduktion

Vi på Björfjäll Legal vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi hanterar dina personuppgifter samt hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning.

 1. Vem är personuppgiftsansvarig?

Björfjäll Legal AB med org.nr 559023-8423 och postadress Svanvägen 32, 352 42 Växjö, (härefter kallad BLAB) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när BLAB tillhandahåller och marknadsför tjänster samt vid kontakt med BLAB genom e-post, telefon eller via videolänk.

Som personuppgiftsansvarig är det BLAB:s ansvar att se till att dina personuppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning.

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

BLAB samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som kund i samband med att du anlitar oss och våra tjänster och att vi marknadsför och saluför våra tjänster

– Kontaktuppgifter såsom namn, titel, e-postadress, fakturaadress och telefonnummer.

– Identifikationsnummer, dvs personnummer eller organisationsnummer.

– Betalningsuppgifter såsom betalningssätt, belopp och betalningshistorik.

– Eventuellt finansiell information såsom kreditupplysning.

– Korrespondens såsom e-postmeddelanden, videomöten och anteckningar mellan BLAB och registrerad.

– Användargenerad data om din interaktion med BLAB via webbplatsen b-legal.se. Sker via Google Analytics och registrerar information såsom IP-adress, platsinformation, enhetsinformation (teknisk information om dator, mobiltelefon och andra enheter som du använder, webbläsarinställningar, tidzon och operativsystem), besökshistorik som visar hur ofta du besökt webbplatsen, vilka sektioner på webbplatsen du besökt.

 1. Från vilka källor samlar vi in uppgifter om dig som kund?

BLAB samlar in uppgifter direkt från dig när du ställer en fråga via e-post, telefon eller videolänk samt när du anlitar BLAB och accepterat våra allmänna villkor.

Utöver de uppgifter som BLAB samlar in från dig kan vi samla in personuppgifter från tredje part. Det händer att BLAB under ett uppdrag behöver information från offentliga register för att uppdatera adresser, t ex Skatteverket, uppgifter om kreditvärdighet, t ex UC.

BLAB samlar även in vissa personuppgifter via cookies som loggar hur du använder vår webbplats och därmed vilket innehåll du föredrar. Mer information om hur vi använder oss av cookies finner du i BLAB:s cookiepolicy.

 1. Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

BLAB samlar in och hanterar personuppgifter om dig för olika ändamål. Dessa ändamål reglerar hur vi får använda dina personuppgifter. Nedan förklarar vi ändamålen med behandlingen, vilken laglig grund vi har för behandlingen samt hur länge dina uppgifter sparas.

Ändamål                                                                  Laglig grund                         Lagringstid

Hantera beställda uppdrag                                    

När du beställer en tjänst eller                       Fullgörande av avtal.            2 år efter avslutad
ingår ett Uppdragsavtal med                                                                             kundrelation.
BLAB behöver vi dina kontaktuppgifter
för att kunna 
kommunicera med dig,
säkerställa 
din identitet, besvara dina
frågor 
som kommer in via e-post,
telefon, 
videolänk eller andra digitala
kanaler såsom exempelvis Facebook
och kunna rätta felaktiga 
uppgifter.

Fullgöra rättsliga förpliktelser som
krävs av Björfjäll Legal.

Personuppgifter behandlas för detta          Rättslig förpliktelse               Så länge vi är skyldiga
ändamål för att kunna uppfylla krav                                                               att spara uppgifterna
i lagar, domar eller myndighets-                                                                      enligt tillämplig  lag
beslut. Exempel på sådana krav kan                                                              eller myndighets beslut
beslut. ara att spara viss information
enligt bokföringslagen.                                                                                

Utvärdera, utveckla och förbättra
BLAB:s tjänster och webbplats.

Behandlingen av personuppgifter för        Berättigat intresse                Så länge du är kund och
detta ändamål omfattar aktivitet för                                                              3 år därefter.
att bland 
annat göra vår webbplats
och andra 
erbjudna tjänster mer
användarvänliga .
samt utveckla och
förbättra erbjudna tjänster, 
t ex
effektivisera kommunikation mellan
parterna och förbättra BLAB:s
IT-system för 
att höja säkerheten,
ta fram statistik över 
webbplatsbesök
samt för affärsuppföljning.

 

 1. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

BLAB delar som huvudregel inte dina uppgifter med någon om vi inte måste. Det kan dock vara så att vi lämnar ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för att BLAB ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.

BLAB använder personuppgiftsbiträden som hjälper till med bl a bokföring och lagring av data. Med dessa leverantörer av IT-stöd finns det personuppgiftsbiträdesavtal med.

BLAB kommer aldrig att sälja dina uppgifter.

 1. Var lagrar vi dina personuppgifter?

BLAB kommer enbart tillsammans med sina personuppgiftsbiträden enbart hantera dina personuppgifter inom EU/EES.

 1. Vilka rättigheter har du som registrerad kund?

BLAB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. För det fall att de personuppgifter vi behandlar om dig skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande kommer vi på eget initiativ eller på din anmodan att rätta, komplettera, avidentifiera eller radera personuppgifterna. De rättigheter du har som registrerad listas nedan.

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt få information om ifall BLAB behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som BLAB behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Vill du begära att få ett registerutdrag  ber vi dig skriva ett undertecknat brev där du anger personnummer samt fullständigt namn och adress, och posta detta till:

Björfjäll Legal

Svanvägen 32

352 42 Växjö

Svaret på din begäran skickas inom 30 dagar och alltid till din folkbokföringsadress för att undvika att uppgifter sprids till fel person.

Rätt till rättelse

Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att ofullständiga personuppgifter kompletteras. Vill du begära en rättning eller komplettering ber vi dig skriva ett undertecknat brev där du anger personnummer, fullständigt namn och adress, samt det du önskar rätta eller komplettera och posta detta till samma adressuppgifter som under a) ovan.

Radering, begränsning, invändning och överföring

Under vissa förutsättningar har du rätt att få personuppgifter raderade. Om du har rätt att få dina personuppgifter raderade innebär det att BLAB utan onödigt dröjsmål ska radera uppgifterna.

Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter utlämnade av BLAB i ett format så de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig. Det innebär att dina uppgifter ska lämnas ut och kunna överföras i ett strukturerat, elektroniskt format.

Under vissa förutsättningar har du rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas. Det innebär att dina personuppgifter inte längre får behandlas om inte BLAB kan visa att den rättsliga grunden allmänt intresse är tillämplig för behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har lämnat ditt samtycke till att BLAB får behandla dina personuppgifter har du också rätt att när som helst återkalla samtycket.

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten, för närvarande Datainspektionen.

 1. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. BLAB har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada av dina personuppgifter. Exempelvis sparas alla kunduppgifter i en databas som är skyddad med brandvägg och behörighetsstyrning så bara anställda inom BLAB som behöver åtkomst till dina personuppgifter för att utför specifika uppgifter har sådan tillgång.

 1. Tillämpning och ändring av Integritetspolicyn

Den senast uppdaterade versionen av BLAB:s Integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Vår Integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på webbplatsen.

BLAB har rätt att när som helst uppdatera Integritetspolicyn. Om Integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att publiceras på BLAB:s webbplats. Om det sker större förändringar av Integritetspolicyn kommer vi att informera dig via e-post.

 1. Kontaktuppgifter

Kontakta oss gärna om ni vill ha mer information om vår integritetspolicy eller andra frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Du når oss på:

E-post:         info(a)b-legal.se

Telefon:        0706-883060

Adress:        Björfjäll Legal AB

Svanvägen 32

352 42 Växjö